På Kvinnohuset Kassandra använder vi följande definition av våld

”Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person och som får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”
– Per Isdal, Meningen med våld, 2001

Våld kan, som vi ser det, yttra sig på följande sätt:

Fysiskt våld: Handlingar riktade mot din kropp såsom knuffar, slag och sparkar
Psykiskt våld: Nedvärderande och kontrollerande beteende. Hotar och kränker dig
Sexuellt våld: Sexuellt utnyttjande, våldtäkt. Du tvingas utföra handlingar mot din vilja
Materiellt: Våld mot materiella ting, slå i väggar och dörrar. Förstörelse av föremål
– Ekonomiskt: Kontroll över pengar. Tar lån i ditt namn
Hot: Aggressivt beteende som du uppfattar som skrämmande
– Trakasserier: Hot via telefon och sms, ständigt brutna överenskommelser

Våldsutsattheten är ofta komplex och skiljer sig utifrån individens unika situation. Särskilt utsatt kan man vara när man har beroendeproblematik, funktionsnedsättning, lever med hedersrelaterat våld och förtryck, och/eller som HBTQ person.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se olika ut och är ofta utövat av familjen och släkten. Kontroll av kvinnors sexualitet är central, vilket innebär att kollektivet har starka åsikter om hur du som kvinna ska leva och bete dig. Att bryta mot familjens värderingar och normer kan innebära att du blir utfryst, hotad eller utsatt för våld.

Kvinnor med funktionsvariation/funktionsnedsättning kan som kvinnor generellt vara utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, men våldet kan också vara riktat mot din funktionsnedsättning genom att du exempelvis nekas rätt medicin eller hjälpmedel. Du kan vara i beroendeställning till din partner eller anställd personal och ha svårt att förmedla din utsatthet till någon.

Våld mot HBTQ-personer (homo-,bi-,trans-,queer-) har likheter med det partnervåld som förekommer i heterosexuella relationer. Det som utmärker våldsutsatthet hos HBTQ-personer är att du kan ha en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som råder i samhället och som kan leda till homofobi och diskriminering i bemötandet av dig som våldsutsatt person. Som HBTQ-person riskerar du, utöver partnervåld, även att utsättas för hatbrott och hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sexuell läggning och/eller könsuttryck.

Våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik befinner sig många gånger i en situation som ökar risken att utsättas för våld. Risken är stor att våldsutsattheten osynliggörs och fokus läggs på beroendet, vilket resulterar i att kvinnorna utsätts för diskriminering av olika instanser i samhället och inte får adekvat hjälp. Kvinnohuset Kassandra tar inte emot kvinnor i aktivt beroende i det skyddade boendet. Om du är i behov av stöd och kan du vända dig till vår samtalsmottagning eller till Qjouren Väst som driver skyddat boende för kvinnor i din situation.

Vi på Kvinnohuset Kassandra deltar fortlöpande i utbildningar och föreläsningar, för att hålla oss uppdaterade och utöka vår kunskap. Vi eftersträvar att ge alla våldsutsatta kvinnor, oavsett förutsättningar, ett professionellt bemötande och adekvat omhändertagande.

Varningstecken

De som utövar våld mot sin partner följer många gånger ett mönster, och ofta finns det varningssignaler. Stämmer något eller några av nedanstående egenskaper, kan det vara ett varningstecken!

Din parter:

– Är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande
– Klagar ofta på dig och det du gör
– Är svartsjuk och kontrollerande
– Isolerar dig från familj och vänner
– Kränker dig sexuellt
– Har plötsliga humörsvängningar
– Skriker på dig och kallar dig för nedsättande ord
– Har en omodern syn på könsroller
– Skyller sina problem och misstag på andra
– Hotar med våld
– Är elak mot djur

Råd till dig som är utsatt för våld:

– Prata med någon vän, kollega eller anhörig som du litar på
– Ring till en kvinnojour och berätta om din situation
– Skriv dagboksanteckningar om våldet varje gång du blir utsatt. Skriv vad som hände och när. Spara hotfulla mail och sms. Vid en eventuell polisanmälan och rättegång kan det vara svårt att minnas
– Dokumentera eventuella skador. Skriv ner dem eller ta foton
– Ta din rädsla på allvar
– Gör en säkerhetsplan. Tänk ut en trygg plats dit du kan fly. Det kan vara en anhörig, vän, kollega eller vandrarhem. Du kan även kontakta socialtjänsten direkt. Ha en väska packad med det nödvändigaste
– Polisanmäl

Reaktioner på våld:

Att reagera känslomässigt och fysiskt är vanligt när man upplevt våld. Du kan exempelvis:

– Bära på känslor av skuld och skam. Känna dig ansvarig för det som hänt
– Känna ilska, uppgivenhet och vanmakt
– Bli nedstämd och känna dig ensam
– Känna oro och ångest
– Få sömn- och koncentrationssvårigheter
– Få olika fysiska besvär så som huvudvärk, magbesvär och känna dig utmattad

Om du behöver fly hemmet

Vid en akut situation. Ring 112!

Tveka inte att ringa till polisen vid pågående våld, de kan hjälpa dig och eventuella barn att lämna hemmet. Om du inte får med dig viktiga tillhörigheter, får du hjälp av kvinnojouren och socialtjänsten när du kommit i säkerhet.

När du planerar att lämna din partner är det bra att göra upp en säkerhetsplan.

Om du har möjlighet, ta med dig:

– ID- handlingar. Körkort samt pass för dig och barnen
– Kontokort och kontouppgifter. Internetdosa
– Mobiltelefon, laptop och laddare
– Pengar, smycken, nycklar och andra värdesaker
– Viktiga papper såsom hyreskontrakt, försäkringsbevis och äktenskapsförord
– Dagbok
– Eventuella mediciner och recept
– Eventuella kontaktlinser, glasögon, tandställning
– Saker med känslomässigt värde för dig och barnen; favoritleksak, snuttefilt, napp
– Kläder för dig och barnen
– Toalettartiklar

Hot och våld med hjälp av tekniken

Dagens moderna teknik har gjort det lättare för din förövare att kontrollera, hota och utöva våld mot dig. För att skydda dig själv kan du byta telefon eller stänga av funktioner såsom ”Platsbanken” och ”Hitta min I-Phone”. Du kan inaktivera Facebook och Instagram, eller undvika att göra statusuppdateringar och lägga upp foton som riskerar att röja var du befinner dig. Det är även viktigt att byta email-adress och/eller lösenord om du tror att den du är utsatt för har tillgång till dina inloggningsuppgifter.