Kvinnohuset Kassandra erbjuder:

– Stöd-, rådgivnings- och krissamtal via telefon
– Samtalsmottagning
– Skyddat lägenhetsboende
– Rådgivning och samverkan med andra myndigheter som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor och barn

Vi som arbetar på Kvinnohuset Kassandra har tystnadsplikt. När du ringer till oss eller kommer på samtal kan du vara anonym. När placering i vårt lägenhetsboende görs av socialtjänsten har vi skyldighet att föra journal under boendetiden. Du har rätt att när som ta del av det vi skrivit.

Samtalsmottagning

Kvinnohuset bedriver samtalsmottagning för dig som är kvinna och våldsutsatt. Det kan handla om våld från nuvarande partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med och våldtäkt. Det kostar inget att besöka oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill.

Vi erbjuder stöd utifrån dina behov, vilket kan handla om praktisk hjälp, kontakt med myndigheter, stöd i föräldraskapet och längre samtalskontakter där du kan få hjälp att bearbeta det du varit med om. Vi erbjuder även terapi till reducerat pris.

Du är välkommen till våra lokaler i Göteborg. Om du hellre vill ses digitalt eller höras på telefon går det bra. Du behöver inte vara bosatt i Göteborg för att ha kontakt med oss.

 

Kvinnohuset finns för dig som är barn och som bevittnat eller utsatts för våld i hemmet av en familjemedlem. Du kan få stöd själv eller exempelvis tillsammans med din mamma. Du som blivit utsatt för våld av din partner eller tidigare partner, eller i någon annan relation kan komma till oss för råd, stöd och samtal.

 

Även du som är närstående till en våldsutsatt är välkommen.

  

Skyddat boende

Om du är i behov av att komma till vårt skyddade lägenhetsboende ska du kontakta socialtjänsten i den stadsdel eller kommun där du bor. Det är socialtjänsten som beslutar att du kan flytta till skyddat boende och som bekostar boendet. I boendet finns utbildade socionomer som hjälper och stödjer under boendetiden. Vi erbjuder under boendetiden:

– Regelbundna stödsamtal med kontaktperson
– Stöd i kontakten med socialtjänsten och andra viktiga myndigheter såsom polis och advokat
– Strukturerade hot- och riskbedömningar
– Säkerhetsplanering
– Stöd i att upprätthålla vardagsrutiner
– Stöd i föräldrarollen

Barnen

Att som barn bevittna eller själv utsättas för våld kan göra stor skada. Ofta bär barnen på känslor av otrygghet, oro och ångest och behöver få hjälp att bearbeta sina upplevelser i en trygg miljö. I vårt skyddade lägenhetsboende tar vi emot flickor och pojkar upp till 18 års ålder, som placeras tillsammans med sin mamma.

Alla barn får en egen kontaktperson som ser till barnets unika behov av stöd och hjälp. Barnen på Kassandra erbjuds vid behov samtal med personal enligt ”Trappan- modellen”, vilket är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i hemmet. I Trappan-samtalet får barnet sätta ord på det som hänt, får kunskap om hur man påverkas av att utsättas för våld och barnet ges skuldavlastning. Barnet får hjälp att se sammanhang och att påbörja sin läkningsprocess.